اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد خواجه

دکتری حقوق عمومی ریاست دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر

ahmadkhajeh59gmail.com

سردبیر

دکتر سید احمد احمدی

موزش و پرورش- مشاوره و راهنمایی ستاد گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

drahmadyyahoo.com

مدیر اجرایی

لیلا انبارکی

دکتری سیاستگذاری مدرس دانشگاه

leilakh61gmail.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالمجید مصلح

دکتری مدیریت ریاست دانشگاه خلیج فارس- دانشیار دانشگاه خلیج فارس

moslehpgu.ac.ir
09171716494
8825

سوران رجبی

دکتری روانشناسی دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

soranrajabigmail.com
82188788090

علی پاکیزه

دکتری روانشناسی دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

pakizehapgu.ac.ir
61878711190

دکتر منیژه بحرینی زاده

دکتری مدیریت دانشیار گر وه مدیریت دانشگاه خلیج فارس

mbahrainizadehpgu.ac.ir
09177724011

دکتر علی ربانی خوراسگانی

جامعه شناسی استاد ، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

a.rabbaniltr.ui.ac.ir
0000-0003-4216-5981

دکتر محمد تقی ایمان

جامعه شناسی استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

imanshirazu.ac.ir
0000-0002-9660-6458

دکتر محمد رضا عابدی

مشاوره شغلی استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

m.r.abededu.ui.ac.ir