اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

1) اشاعه و ترویج دانش تخصصی متناسب با تخصص‌های انتظامی تاثیرپذیر از جغرافیای بوشهر؛

2) انتشار یافته‌ها و نظریات جدید در حوزه‌ نظم و امنیت در استان بوشهر؛

3) تبیین نقش نهادها و ارگان‌ها در ارتقای امنیت استان بوشهر؛

4) فراهم‌آوردن زمینة تبادل آرا در مسائل وابسته به حوزة مطالعاتی نظم‌ و امنیت