درباره نشریه

دانش نتظامی بوشهر

فصلنامه«دانش انتظامی بوشهر»، نشریۀ علمی دفتر تحقیقات کاربردی انتظامی استان بوشهر است .

گستره فصلنامه شامل موضوعات مربوط به علوم انتظامی، و حوزه مطالعات ویژه توسعه متوازن، نظم و امنیت منتشر می گردد. هدف از انتشار فصلنامه،کمک به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه توسعه و نظم و امنیت کمک به ارتقاء دانش علمی دست‌اندرکاران ا، بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به این قلمرو، بررسی معضلات و چالش‌های فراروی ناجا و ارائه راهکارها، انعکاس جدیدترین یافته‌های پژوهشی در داخل و خارج از کشور، تبیین چشم‌انداز و افق‌های نظم و امنیت، توسعه و تسهیم دانش اطلاعات و امنیت عمومی در حوزه راهبردی، کمک به شناسایی عوامل و موانع راهبردی موفقیت ناجا در گذشته، حال و آینده و بسط ارتباطات علمی درون و برون سازمانی در زمینه مسائل راهبردی اطلاعاتی و امنیتی است.

تلفن: 21821205 و 21821204  (077)            کد پستی: 7516715899

پست الکترونیک:  bus_tahghighat@police.ir

سامانه یکپارچه نشریات علمی ناجا:  Journals.police.ir

زیرسامانه استان بوشهر: bushehr.jrl.police.ir

 

نشانی: بوشهر، میدان آزادی، بلوار شهید قرنی، ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر، ساختمان شماره 1، طبقه همکف، دفتر تحقیقات کاربردی