دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 1-23