دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1395 
2. بررسی رابطه بین گمنامی و جرائم فضای مجازی در استان بوشهر

صفحه 20-38

کیاست سپهری؛ احمد خواجه؛ لاله هژبریان؛ داود منصوری