دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، پاییز 1394 
1. بررسی و تحلیل تأثیر راهکارهای اجتماعی بر پیشگیری از سرقت مسلحانه

صفحه 1-15

حیدر عباس زاده؛ حسین وفادار؛ سلیمان ملک زاده؛ نعیما مقاتلی