دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1393 
1. بررسی میزان تاثیر حاشیه‌نشینی بر بزه‌کاری در شهرستان بوشهر

صفحه 1-18

اسماعیل عبدالهی؛ ارسلان کوشا؛ بهرام فرهمند صابر؛ ایمان نعمتی