دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، بهار 1393 
5. ارائه الگوی بومی مستندسازی تجارب در نیروی انتظامی

صفحه 89-105

سعید خدامرادی؛ محمد سعادتمند؛ سید احمد موسوی؛ منیره ابویی