دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1392 
6. بررسی تحلیلی-توصیفی رسانه‌ و مشکلات اجتماعی

صفحه 103-124

عبدالمحمد افروغ؛ عباس برزگر زاده؛ مصطفی زارعی