دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1391 
1. مفاهیم و نظریه های امنیت در نهج البلاغه

صفحه 1-19

نعیما مقاتلی؛ مراد پورشمس؛ عادل جمالیانی لقب


2. رفتار شهروندی سازمانی و سبک های رهبری

صفحه 21-41

سید محسن محمدی؛ صهبا مزارعی؛ خدیجه مجیدی