دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1390 
3. بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی با سازگاری اجتماعی

صفحه 75-98

داوود تقوایی؛ ابوالفضل رجبی؛ جهانگیر قنبریان دهکردی


4. ارائه مدل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

صفحه 100-128

مسعود حراقی؛ مریم حراقی؛ نعیما مقاتلی