دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1390 
5. بررسی عوامل موثر در توسعه گرایش های مشارکتی شهروندان بوشهری با نیروی انتظامی

صفحه 105-126

دکتر حجت الله مرادی پردنجانی؛ دکتر سید یعقوب حسینی؛ احمد خواجه