دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1390 
7. بررسی میزان و زمینه های مشارکت شهروندان بوشهری با نیروی انتظامی

صفحه 163-188

دکتر حجت الله مرادی پردنجانی؛ دکتر سید یعقوب حسینی