دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 1-115 
2. تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودنظم‏دهی تحصیلی و نشخوار فکری

صفحه 17-31

فلکناز آتشی؛ حمید عبدعلی؛ جواد کمالی؛ محجوبه انصاری پور