بررسی جرائم خاص نظامی، انتظامی و مجازات‌های مرتبط با آن از منظر قوانین و مقررات ( با تاکید بر آیین دادرسی کیفری جدید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق -وکیل دادگستری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: آن‌چه مسئله‌آفرین است، این است که ماهیت جرایم نظامی چیست؟ و چگونه از جرایم عمومی تمیز داده می‌شوند. شاید پاسخ چندان دشوار نباشد و گفته شود جرم نظامی از جمله جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند. لیکن درباره نظامی بودن بعضی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند تردید وجود دارد. شاید بتوان گفت جرم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ و انضباط و تخلف از وظایف خود که به‌مناسبت شغل به آنها محول شده است. هدف از پژوهش تحلیل و شناخت جرایم خاص نظامی از سایر جرایم عمومی جهت تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده و تعیین مجازات مناسب جرم ارتکابی است.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده و روش گرد آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، و جمع آوری اطلاعات کتب ، رساله ها و تحقیقات موجود بوده است.
نتایج و یافته‌های تحقیق: قانون‌گذار وظایف نیرو‌های مسلح را به دو بخش نظامی و غیر نظامی (اعم از آن‌چه به‌عنوان ضابط دادگستری انجام می‌دهند و غیر آن) تقسیم کرده و تخلف از وظایف خاص را جرم نظامی تلقی و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم نظامی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها