تأثیر فضای سایبری بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر جنگ نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

2 دکترای زبان و ادبیات عربی

چکیده

زمینه و هدف: جهانی شدن و گسترش فزاینده‌ی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، که از آن به عنوان «جامعه شبکه‌ای» یاد می‌شود، به تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منجر شده است. در شرایط جدید، چگونگی تأمین منافع ملی ایران، تا حدود زیادی نیازمند شناخت فرایندهای جهانی شدن و تعامل هدفمند با بازیگران جامعه بین‌الملل است. به دلیل ارزشی بودن مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض گرفتن مبانی نظریه سازه‌انگاری و نقشی که این نظریه بر هنجارها و ارزش‌ها و هویت‌های مختلف در به وجود آمدن منافع قائل است، سعی گردیده تا منافع ملی و تأثیر فضای سایبر بر آن را از منظر سازه‌انگاری و نیز رهیافت الکساندر ونت مورد بررسی قرار دهیم.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده و روش گرد آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، و جمع آوری اطلاعات کتب ، رساله ها و تحقیقات موجود بوده است.
نتایج و یافته‌های تحقیق: فرضیه مقاله حاضر بر آن است فضای سایبری با توجه به فرامرزی بودن آن علاوه بر آثار مثبتی همچون دسترسی سریع به اطلاعات و ارتباط با جامعه جهانی، تأثیراتی بر امنیت و فرهنگ و هویت ما داشته است؛ و علاوه بر تهدیدات امنیتی، سعی در روند غربی کردن (گرایش به غرب)، و تغییر فرهنگ و هویت ما داشته است، یا به عبارتی با توجه به تأثیری که فضای سایبری ایجاد می‌کند، تعاملات گسترده است .

کلیدواژه‌ها