بررسی صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه‌های نظامی در قانون ‌آیین دادرسی کیفری جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد بوشهر

2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد بوشهر

3 کارشناس ارشد حقوق جزا

چکیده

زمینه و هدف: قانون ‌آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح در سال 1393 به تصویب رسید و در سال اجرایی گردید ،نیاز به‌ تغییر ماهیت صلاحیت ذاتی در قانون جدید‌ایین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و همچنین سردرگمی ‌مراجع قضایی برای رفتار دقیق تقنینی بر مبنای قانون جدید سبب شد تا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت صلاحیت ذاتی در قانون ‌آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و با روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر در آید.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و روش گرد آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، و جمع آوری اطلاعات کتب ، رساله ها و تحقیقات موجود بوده است.
نتایج و یافته‌های تحقیق: از نتایج این تحقق ساختار و صلاحیت دادگاه‌های نظامی ‌به‌عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به جرایم نظامیان، در قانون ‌آیین دادرسی کیفری جدید تعیین نشده است بلکه در طرحی به نام «آیین‌ دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» سازمان و تشکیلات و صلاحیت ‌این دادگاه‌ها مشخص شده است. ملاک اصلی در در مجموع باید گفت رویکرد مقنن در تصویب قانون ‌آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، بر یکپارچه‌سازی مراجع قضایی نظامی ‌بوده است. تأسیس دادگاه‌های نظامی ‌یک و دو، دادسرا و دادگاه‌های تجدید‌نظر زمان جنگ از جمله دستاوردهای ساختار جدید محاکم قضایی نیروهای مسلح می‌باشد. مهمترین مصداق صلاحیتی دادگاه نظامی ‌ارتکاب جرم توسط شخص نظامی ‌به تناسب و در ارتباط با شغل و اعمال آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها