مقایسه نیازهای اساسی روان شناختی، الگوهای ارتباطی و تعهد زناشویی در زوجین برخوردار و غیر برخوردار از فضای مجازی (مطلعه مراجعین مرکز مشاوره پلیس بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی. استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد بوشهر

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر

چکیده

زمینه و هدف: یکی از این عوامل احتمالی تاثیرگذار بر تعهد زناشویی ، الگوهای ارتباطی زوجین و «شبکه های اجتماعی» هستند. شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت های اینترنتی هستند که در آن کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به‌صورت مجازی دور یکدیگر جمع می شوند و گروه های آنلاین را تشکیل می دهند. در واقع شبکه اجتماعی شبکه ای متشکل از افراد و گروه ها و تعامل بین آن هاست. هدف از پژوهش حاضر مقایسه نیازهای اساسی روان شناختی، الگوهای ارتباطی و تعهد زناشویی در زوجین برخوردار و غیر برخوردار از فضای مجازی در مراجعین فرماندهی نیروی انتظامی بوشهر بود.
روش تحقیق: در این پژوهش باتوجه به تعداد جامعه آماری ، نمونه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. بدین صورت که از میان افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره کلانتری فرماندهی نیروی انتظامی بوشهر تعداد 135 نفر انتخاب شدند. که از این تعداد 84 نفر برخوردار از فضای مجازی بودند و51 نفر نیز غیر برخوردار بودند.
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج نشان داد که الگوهای ارتباطی در زوجین برخوردار و غیر برخوردار از فضای مجازی در مراجعین فرماندهی نیروی انتظامی بوشهر متفاوت می باشد. همچنین تعهد زناشویی در زوجین برخوردار و غیر برخوردار از فضای مجازی در مراجعین فرماندهی نیروی انتظامی بوشهر متفاوت می باشد. نیازهای اساسی روان شناختی در زوجین برخوردار و غیر برخوردار از فضای مجازی در مراجعین فرماندهی نیروی انتظامی بوشهر متفاوت نمی باشد.

کلیدواژه‌ها