بررسی تأثیر پذیری تربیتی کانون اصلاح و تربیت در احیاء کودکان و نوجوانان معارض با قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: کانون اصلاح و تربیت امروزه به عنوان یکی از احکام قضایی است که مورد استقبال قضات در ارتباط با جرائم اطفال و نوجوانان معارض با قانون است و محیط مناسبی برای نوجوانان نسبت به زندان فراهم کرده است هدف کلی از این پژوهش « بررسی تأثیر پذیری تربیتی کانون اصلاح و تربیت در احیاء کودکان و نوجوانان معارض با قانون می باشد .
روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش، 100نفر از کسانی بود سابقه حضور در کانون اصلاح و تربیت را داشته‌اند. جهت سنجش ابعاد مختلف تأثیر تربیتی کانون از در این مطالعه جهت جمع‌آوری و داده‌ها از دو پرسشنامه مادسیچ ترکیبی برای سنجش بزهکاری و اثر تربیتی محیط کانون اصلاح و تربیت استفاده شد.. پرسشنامه‌ی بزهکاری مادسیج دارای چند فرم است که در این پژوهش عامل(برنامه مذهبی ،برنامه تفریحی ورزشی،برنامه مشاوره‌ای،برنامه بهداشتی-درمانی) را می‌سنجد استفاده شد.
نتایج و یافته‌های تحقیق: الفای کرونباخ این پژوهش 89%درصد برآورد شده است اجرای برنامه مذهبی و اجرای برنامه‌های مشاوره‌ای و مددکاری برنامه‌های تفریحی ورزشی متغیرهایی بودند که بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون داشتند. ولی اجرای برنامه بهداشتی درمانی تأثیری بر بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون نداشت.

کلیدواژه‌ها