تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید با تأکید بر بازرسی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی

چکیده

زمینه و هدف: جست‌وجو در وسیلۀ نقلیه و مکان یا تفتیش اشخاص برای به‌دست آوردن مدرک جرم یا مظنون فراری را بازرسی گویند. یکی از مهم‌ترین مباحث قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون مذکور را به‌خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق و آرامش و امنیت افراد دارد.
روش تحقیق: در این تحقیق که از روش مطالعه کتابخانه‌ای استفاده شده سعی شده بعد از مطرح کردن موضوع تفتیش و بازرسی و مفاهیم مرتبط با آن و جایگاه آن در قانون اساسی، به تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید پرداخته شود.
نتایج و یافته‌های تحقیق: چنان‌چه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص ایجاد مزاحمت کند، در صورتی مجاز است که از حقوق آن‌ها مهم‌تر باشد. در نتیجه قانون‌گذار خواسته تا با سخت‌گیری در صدور تفتیش و بازرسی منزل و اماکن، از حقوق افراد و امنیت و آسایش زندگی آنها حمایت کند. هم‌چنان‌که آرامش و آسایش و امنیت و جان و مال و زندگی افراد در گرو مصونیت منازل و اماکن خصوصی آنها از تعدی و تعرض است و هر کس این حق طبیعی افراد را نادیده بگیرد و دست به تعدی و تجاوز بزند، مطابق قانون، مجازات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها