مقایسه خشونت خانگی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و زنان عادی شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور برازجان

2 مدیر آموزش همگانی معاونت اجتماعی

چکیده

زمینه و هدف: هدف اساسی از این تحقیق مقایسه خشونت خانگی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و زنان عادی در شهر بوشهر می‌باشد. تحقیق حاضر علی مقایسه‌ای (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر بوشهر و زنان عادی (شاغل در ادارات، زنان مراجعه‌کننده به ادارات و شرکت‌ها، زنان خانه‌دار در دسترس، زنان دارای شغل آزاد) بوده است.
.
روش تحقیق: نمونه این تحقیق 100 نفر از زنان عادی و از طریق نمونه گیری در دسترس و 100 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده که به صورت نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیده‌اند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌های خشونت خانگی بلالی (1386) می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل استفاده گردید..
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج نشان داد که بین میزان خشونت خانگی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره با زنان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره با زنان عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها