بررسی علل افزایش مزاحمت های اینترنتی در شهر بوشهر در سالهای 94 تا 98

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق ؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد برازجان

2 کارشناس ارشد حقوق جزا،دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با گسترش تکنولوژی مزاحمان اینترنتی اقداماتی را با قصد عمدی، انتقام‌جویی یا قصد تفریح انجام می‌دهند. رفتارهایی مانند دیده‌بانی اطلاعات دیگری، تهدید، افترا، نشر اطلاعات نادرست درباره دیگری، پخش اطلاعات محرمانه دیگری، گردآوری اطلاعات از دیگری، ربایش اطلاعات مالی، درخواست دیدار با دیگری، بزه‌دیده‌نمایی، ارسال پیام‌های ناخواسته و رفتارهایی از این دست در برخی کشور‌ها آزار اینترنتی دانسته می‌شود. به همین دلیل ارایه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایم اینترنتی(سایبری) که مخل امنیت جامعه یا مخل امنیت ملی هستند ضرورت می یابد که مقاله حاضر درصدد شناخت عوامل افزایش این جرم در منطقه جغرافیایی شهرستان بوشهر بین سالهای 94 تا 98 است.
روش تحقیق: جامعه آماری در تحقیق حاضر، شامل ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﯽ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﺮاﯾﻢ مزاحمت های اینترنتی در بین سال های 94-98 در شهرستان بوشهر می‌باشد. که به صورت پیمایشی مورد واکاوی و بررسی قرار می‌گیرد. نمونه گیری ما تعداد کل افراد 100 نفر و به صورت تمام شمار می‌باشد. همچنین به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار SPSS استفاده شده است..
نتایج و یافته‌های تحقیق: یافته‌های پژوهش نشان داد که متغییرهای گسترش استفاده، کنترل‌ناپذیری، امکانات گوناگون فضای اینترنت و شخصیت مرتکب بر روی افزایش جرم تاثیر معناداری دارند. یافته‌های این مطالعه مؤید رابطه میان سن و ارتکاب به جرم است

کلیدواژه‌ها