بررسی شرایط زمانی در وقوع جرم سرقت در شهر بوشهر در فاصله سالهای 1392 الی 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد بوشهر

2 کارشناس ارشدحقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبوشهر(نویسنده مسئول)

چکیده

زمینه و هدف: سرقت در میان انحرافات رفتاری و اجتماعی تقریبا از جمله مواردی است که در اغلب زما ن‌ها ومکان‌ها به‌عنوان یک عمل ناهنجار تلقی شده و جرم محسوب می‌گردد. و به آن به‌عنوان یک عمل منفی وبد نگریسته می‌شود که از با سابقه‌ترین جرایم بشری بوده و در جوامع مختلف با شیوه‌های متفاوت دیده می‌شود.
روش تحقیق: تحقیق حاضر از نظر نوع هدف «کاربردی» و از نظر ماهیت «پس رویدادی-علٌی» و ابزار کار به‌صورت پرسشنامه‌ای است. آمار و اطلاعات لازم با مراجعه به سازمان‌های مربوطه به صورت پیمایشی گردآوری شده است. جامعه ونمونه آماری تحقیق فوق شامل دو طیف می‌باشد. طیف اول شامل کلیه پرسنل ناجا در سطح شهر بوشهر که بطور مستقیم در ارتباط با این جرم هستند (تعداد 75 نفر بصورت تمام شمار). طیف دیگر شامل سارقینی است که در حوزه استحفاظی شهر بوشهر در سال 1395 مرتکب جرم سرقت شده اند.
نتایج و یافته‌های تحقیق: در نهایت با تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده ارتباط و تأثیر گذاری هر یک از عوامل مذکور در فرضیه‌های تحقیق با انتخاب مکان جرم از سوی سارقین مورد تأیید پاسخ دهندگان جامعه آماری قرار گرفتند لذا می‌توان چنین استنباط کرد که با برنامه ریزی اصولی و مدیریت مناسب محیط فیزیکی می‌توان با عث افزایش نظارت اجتماعی در مناطق خلوت شهر وکاهش تراکم جمعیت و فعالیت‌ها در بخش‌های متراکم شهر شده و نهایتاً از بروز سرقت پیشگیری کرد..

کلیدواژه‌ها