بررسی رابطه نوروتیسیزم با اعتیاد به اینترنت در بین جوانان ( مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد برازجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: اینترنت علاوه بر مزایایی که دارد بی گمان می تواند پدید آورنده مشکلات جدید یا تشدید کننده مشکلات قدیمی باشد،.اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر به عنوان یک مشکل بهداشتی اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و جزء اختلالات روانی طبقه بندی شده است و عوامل بسیاری بر شیوع این اختلال تاثیر گذار است. هدف کلی از این پژوهش بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و رابطه آن با مولفه های شخصیتی و اضطراب بود.
روش تحقیق: این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. هم‌چنین از نظر ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات هم‌بستگی قرار می‌‌گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد برزجان است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده بوده است. در این پژوهش از پرسش‌نامه‌ محقق‌ساخته استفاده شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری ضریب هم‌بستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده شده است.
نتایج و یافته‌های تحقیق: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بین سلامت عمومی و روان‌رنجوری با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد برازجان رابطه معنی‌داری وجود دارد. از طرف دیگر بین ابعاد سلامت عمومی (نشانه‌های جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی، افسردگی) و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها