بررسی ارتباط بین گرایش به مواد مخدر در بین جوانان و بیکاری و تاثیر آن بر امنیت شهری در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری دانشگاه آزاد شهرضا

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

زمینه و هدف: اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتا افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصا بعد اقتصادی برای جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود.
روش تحقیق: روش بررسی در این پژوهش، تحلیل ثانوی داده‌های موجود است که این داده‌ها شامل الف: داده‌های حاصل از «طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی – اقتصادی خانوار و خانواده‌ها در استان بوشهر» سال‌های ۱۳80 تا ۱۳۹8 که توسط سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر (معاونت آمار و اطلاعات ) تنظیم شده است،
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی همچون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها