بررسی عوامل زمینه ساز در قاچاق کالا با تاکید بر تاثیر گذاری بر امنیت عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهم ترین چالش های اقتصادی در برنامه اصلی اقتصاد کشور مطرح و در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. این موضوع از سال های دور گریبان گیر اقتصاد کشور است، اما سالیان اخیر باتوجه به تشدید مسائل و مشکلات گسترده ضربه به تولید داخلی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار فعال به خصوص اقشار تحصیل کرده، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده و روش گرد آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، و جمع آوری اطلاعات کتب ، رساله ها و تحقیقات موجود بوده است.
نتایج و یافته‌های تحقیق: پیامدهای منفی قاچاق بر اقتصاد ملی، لزوم شناسایی علل قاچاق را مطرح می‌سازد. در موضوع قاچاق همواره چرایی آن مطرح است و این سؤال که چه عواملی اندازه قاچاق را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟ و اثرات قاچاق کالا کدام است؟ در طی این مقاله به این موضوع پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها