بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر افزایش سلامت روان (مطالعه موردی: مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه خلیج فارس

2 روانشناس دانشگاه پیام نور واحد بوشهر

3 مدیر آموزش همگانی معاونت اجتماعی

چکیده

زمینه و هدف: سلامت روانی در مفهوم عام خود نیز به سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اطلاق می گردد و راه های دستیابی به سلامت فکر و روح که برای تعالی و تکامل فردی و اجتماعی انسان ها ناظم است با پرداختن به آن روشن می شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تاب آوری بر افزایش سلامت روان مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهربود.
روش تحقیق: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه هدف تحقیق کلیه مدد جویان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر بودند. حجم نمونه شامل 40 نفر بود که تعداد 20 نفر به طور تصادفی به گروه آزمایش و تعداد 20 نفر به گروه کنترل گمارده شدند. ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه سلامت روان و روش آموزشی آموزش مهارتهای تاب آوری بود.
نتایج و یافته‌های تحقیق: یافته های آماری بیانگر تاثیر آموزش مهارتهای تاب آوری در افزایش سلامت روان در مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر بود. در همین راستا تحلیل کوواریانس انجام شده نشان داد که آموزش مهارتهای تاب آوری در بهبود نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی و افسردگی در مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها