مطالعه تاثیر ارتباط اعتیاد به اینترنت بر سبک زندگی، احساس امنیت و هویت شهروندان استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مددکار کلانتری

2 روانشناسی، علوم انسانی، آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با توسعه‌ی سریع اینترنت در قرن بیست و یکم، استفاده از آن در جامعه‌ی مدرن به سرعت در حال افزایش است و پیشرفت‌ها در تکنولوژی موبایل که اکنون دسترسی آسان به اینترنت را از طریق تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها میسر می‌نمایند، این پدیده را تشدید می‌کند.پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت بر سبک زندگی، احساس امنیت و هویت شهروندان استان بوشهر به مرحله‌ی اجرا در آمده است.
روش تحقیق: روش تحقیقی از نوع همبستگی و جامعه آمار شامل کلیه شهروندان استان بوشهر می بود که تعداد 380 نفر از آنها از طریق جدول مورگان و به روش نمونه گیری طبقه‌ای و سهمیه‌ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه استاندارد امنیت‌روانی‌مزلو(2004)، پرسشنامه سبک زندگی والکر(2006)، پرسشنامه هویت بنیون و آدامز (2003)، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ در سال(۱۹۸۸) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت، سبک زندگی، احساس امنیت و هویت شهروندان استان بوشهر رابطه معناداری وجود دارد(p<0/01). بر اساس نتایج این تحقیق، اعتیاد به اینترنت با نمره‌ی سبک زندگی، احساس امنیت و هویت شهروندان همبستگی مثبت و معنی‌داری دارد. و بالا بودن استفاده از اینترنت سبب تغییر سبک زندگی، هویت اجتماعی و حس امنیت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها