بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و رضایت زناشویی مردان معتاد(مطالعه موردی کمپ های ترک اعتیاد استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی

چکیده

زمینه و هدف: مشکلات سلامت روانی که نشانگر ناتوانی فرد در کنار آمدن با مسائل پیرامون خود است می‌تواند ناشی از بروز واکنش‌های سازش نایافته در هر یک از چهار قلمرو گستردۀ کنش‌وری انسان یعنی رفتار اجتماعی، رفتار هیجانی، موضوع‌های مرتبط با سلامتی و شغل باشند مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت اجتماعی با رضایت زناشویی مردان معتاد انجام شد.
روش تحقیق: روش پژوهش توصیفی و از نوع هم‌بستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی مردان واقع در کمپ‌های ترک اعتیاد شهر استان بوشهر تشکیل دادند و نمونۀ آماری 200 نفر از افراد جامعه بودند که به روش نمونه‌گیری سرشماری انتخاب شدند و به‌وسیله پرسش‌نامه های سلامت عمومی گلدنبرگ1979، پرسش‌نامه سلامت اجتماعی کییز 1998 و پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ 1989 مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج نشان داد بین اختلالات روانی و رضایت زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین اختلال جسمانی و رضایت زناشویی و اختلال اجتماعی و رضایت زناشویی رابطه و معناداری وجود ندارد. بین اختلال اضطرابی و رضایت زناشویی و اختلال افسردگی و رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم‌چنین مؤلفه افسردگی به‌صورت منفی و معناداری قادر به پیش‌بینی رضایت زناشویی می‌باشد و بین سلامت اجتماعی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ولی بین هم‌بستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها