بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و تعیین میزان تاثیر گذاری آنها(مورد مطالعه: نوجوانان شهر بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علمی کاربردی انتظامی استان بوشهر

2 مدیر گروه روانشناسی

چکیده

زمینه و هدف: از جمله اهداف هر جامعه، زندگی اجتماعی مبتنی بر نظم و امنیت است. در جامعه‌ای که هنجارهای اجتماعی شکسته شود، انسجام اجتماعی از بین می‌رود و هرج‌ومرج سبب اختلال در نظم اجتماعی و در مواردی فروپاشی نظام اجتماعی می‌شود. یکی از مسائل پیچیده که توجه بسیاری از روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود معطوف داشته، موضوع بزه‌کاری نوجوانان است که روزبه‌روز گسترش بیشتری می‌یابد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بزه‌کاری نوجوانان است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی – تحلیلی است که در آن تعداد 138 نوجوان ( 113پسر و 25 نفر دختر) شهر بوشهر که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش تی‌تست و هم‌بستگی پیرسون تحلیل شدند..
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج نشان داد که بی‌توجهی خانواده و نداشتن کنترل بر دوست‌گزینی باعث کجروی نوجوانان می‌شود و زمینه را برای اعمال خلاف آماده می‌کنند و تشویق رفتارهای صحیح نوجوان باعث رشد الگوهای مناسب در رفتار آنها می‌شود؛ بنابراین، آموزش به والدین نوجوانان بزه‌کار جهت تعامل مطلوب در خانواده و شیوه تربیتی صحیح در خانواده ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها