تحلیل و بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و عملکرد (مطالعه موردی ستاد فرماندهی انتظامی استان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علمی کاربردی انتظامی بوشهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: هر شغل دارای ویژگی‌هایی منحصربه‌فرد است مثلاً آیا این شغل نیازمند کار فکری است یا جسمی، محیط شلوغ دارد یا خلوت، کار به تنهایی انجام می‌شود یا با گروه، نحوه نظارت چگونه است و بسیاری از مسائل دیگر؛ در مقابل افراد هم دارای ویژگی‌های شخصیتی خود هستند، دوست دارند به تنهایی در گروه کار کنند.
روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش، کلیهٔ کارکنان ستاد فرماندهی استان بوشهر می‌باشد که تعداد کارمندان 200 نفر برآورد شد. جهت سنجش ابعاد مختلف ویژگی شخصیتی از پرسشنامه 60 سؤالی که 5 عامل (روان رنجورخویی، باوجدان بودن، انعطاف‌پذیری، سازگاری برون‌گرایی) را می‌سنجد استفاده شد. برای سنجش عملکرد کارکنان نیز از پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت استفاده گردید. همچنین از پرسشنامه آکسفورد جهت سنجش ابعاد شادکامی بال الفای کرونباخ 90% استفاده شده است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که تمام متغیر شادکامی و ویژگی‌های شخصیتی یعنی روان رنجورخویی، برون‌گرایی، موافق بودن و باوجدان بودن و رضایت از زندگی، بهزیستی فاعلی، حرمت خود، خلق مثبت، رضایت خاطر به صورت هم‌زمان در پیش‌بینی عملکرد کارکنان مؤثر می‌باشند
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای روان رنجورخویی و باوجدان و بودن بهزیستی فاعلی، حرمت خود، خلق مثبت، رضایت خاطر تأثیر منفی بر عملکرد کارکنان ستاد فرماندهی ‌ استان بوشهر دارد؛ و سه متغیر مؤلفه برونگرایی و موافق بودن تأثیر مثبت بر عملکرد شغلی کارکنان دارد. می‌توان اذعان داشت که برون‌گرایی و موافق بودن، باوجدان بودن و روان رنجورخویی و مؤلفه شادکامی بر روی عملکرد کارکنان ستاد فرماندهی استان بوشهر اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها