ارتقای سلامت اداری در ناجا، آسیب ها و راهکارها (در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه ازاد برازجان

چکیده

زمینه و هدف: انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشد. سازمان های سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست، بجا و مناسب هستند و در ارائه خدمات کار آمد و اثربخش عمل می کنند. با توجه به این نکته، پرداختن به مفهوم سلامت اداری و عوامل و راهکارهای موثر در ارتقای سلامت اداری با توجه به نقشی که در کارآمدی دستگاه های اجرائی از جمله سازمان پلیس کشورخواهد داشت، ضروری است. عوامل مختلفی در سالم سازی نظام اداری پلیس ایران تأثیر گذارند، برخی از این عوامل به ساختار نظام اداری و برخی به پیشگیری و مبارزه با فساد اداری مربوط می شوند. .
روش تحقیق: روش پژوهش کتابخانه ای، و جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه کتب ، منبع علمی و اسناد بالا دستی در این زمینه شامل اسناد مدارک ، سخنرانی ها و فرامین در این موضوع است..
نتایج و یافته‌های تحقیق: تحقیق علمی پیش رو ضمن تبیین مفهوم سلام ت اداری در ناجا، موانع و راهکارهای ارتقای سلامت اداری درایران را در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب مورد بررسی قرار داده است. عواملی چون ساختار نظام اداری، فرهنگی، اجتماعی و نهادهای نظارتی به مثابه عوامل اصلی تاثیرگذار بر سلامت نظام اداری درپلیس ایران معرفی و در انتها پیشنهادهایی جهت ارتقای سلا مت نظام اداری ارائه شده است ..

کلیدواژه‌ها