تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودنظم‏دهی تحصیلی و نشخوار فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تعلیم و تربیت ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بوشهر

2 روانشناس دانشگاه پیام نور واحد بوشهر

3 معاون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری

4 مددکار کلانتری

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مداخلاتی که می‏تواند در بهبود خودنظم‏دهی تحصیلی و نشخوار فکری نقش مهمی داشته باشد، آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) است. رویکرد پذیرش و تعهد جز موج سوم رفتاردرمانی است. به طور کلی به درمان‏های موج سوم درمان‏های مبتنی بر پذیرش یا درمان‏های مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی گفته می‏شود که طیفی از رویکرد ها را شامل می‏شود.پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودنظم‏دهی تحصیلی و نشخوار فکری دانش‏آموزان انجام شد.
روش تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی (شبه آزمایشی) است که با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به همراه گروه کنترل انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر ۱6 تا ۱۸ مدارس دولتی شهر بوشهر در سال تحصیلی ۹8-۱۳۹7 بود که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند. شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای از بین دانش‏آموزان جامعه فوق 383 نفر (مطابق با برآورد از فرمول کوکران) انتخاب و با پرسشنامه خودنظم‏دهی تحصیلی و پرسشنامه نشخوار فکری مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر افزایش میزان خودنظم‏دهی تحصیلی و همچنین کاهش نشخوار فکری دانش‏آموزان اثربخش بوده است. بر طبق یافته‌ها با توجه به سودمندی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود خودنظم‏دهی تحصیلی و همچنین نشخوار فکری و نظر به کوتاه مدت بودن این مداخله، به نظر می‌رسد به کارگیری این روش روی طیف وسیعی از مشکلات رفتاری و شناختی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها