تحلیل فضایی و بررسی تغییرات آب و هوایی و جوی و تأثیر آن بر تصادفات درون‌شهری مورد مطالعه: شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عملیات راهور، علوم و فنون راهور، علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 مدیر گروه عملیات راهور، علوم و فنون راهور، علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده‌ها، در مقابل فرآیند اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابه جایی کالا و مسافر، متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات وسایل نقلیه موتوری افزوده شده است. تصادفات از عوامل بسیار مهم مرگ ومیر و صدمات شدید جانی و مالی به شمار می‌آیند و آثار سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. از میان عواملی که در بروز تصادفات نقش دارند، سهم پدیده‌های اقلیمی چون برف، باران، مه و کولاک، طوفان شن، گرد و خاک، ریزگردها، درجه حرارت سطح جاده، درجه حرارت هوا و رطوبت را نمی توان نادیده گرفت.
روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری، تمامی تصادفات درون شهری رخ داده در سال 1397 است که در این پژوهش بدون درنظر گرفتن نمونه آماری، از کل جامعه آماری استفاده شده است.
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج نشان می دهد که در ماه های آبان و آذر، همبستگی معناداری با ضریب همبستگی 75/0 میان بارندگی و وقوع سوانح وجود دارد، همچنین در سایر ماه ها و فصول همبستگی معنادار و مستقیمی نیز میان دمای محیط و میزان تصادفات رخداده، دیده می شود. نتایج نشان می دهد که با توجه به بیشترین آمار به دست آمده از میزان سوانح که در ماه آبان بوده می توان گفت عوامل جوی نقش اصلی و تعیین کننده را داشته و به عنوان عامل اصلی محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها