بررسی و تحلیل ظرفیت های ناجا در تحقق بینیه گام دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد بوشهر

2 دکتری معارف استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از حاکمیت، مسئول حفظ امنیت، آسایش و آرامش عمومی مردم جامعه است. این نهاد به عنوان مجری قواعد و برقرار کننده ی نظم و امنیت اجتماعی بوده و پیوسته در ارتباط و تعامل با مردم است.تعامل بین نیروهای پلیس و افراد جامعه نیاز به اعتماد متقابل را دو چندان می سازد.گستردگی دامنه مسوولیت ها و چالش های فراوان پیش روی پلیس از یک طرف و وظیفه سنگین برقراری امنیت اجتماعی از طرف دیگر، ضرورت پلیس مقتدر و در عین حال مردمی را بیش از پیش نمایان می کند.
روش تحقیق: این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع توصیفی- و روش نجمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری اطلاعات کتابخانه ها ، کتب و سایتهای علمی تخصصی و فصلنامه های متناسب با موضوع می باشد.
نتایج و یافته‌های تحقیق: اگرچه تحقیقات خوبی در زمینه توانمندی ها و ظرفیت های ناجا در تحقق جامعه اسلامی انجام شده، ولی موارد که بتوان آنها را با نیاز مدیریتی و ماموریتی پلیس ایران تطبیق داد بسیار اندک است و لازم است عواملی همچون دیدگاه های دینی، و ویژگی های بومی و جنبه های معنوی و ضابطه مداری سازمان پلیسی در آن ها دخالت داده شود و چارچوب مناسب برای این امر فراهم گردد. به علاوه، آنچه ضرورت پژوهش حاضر را بیشتر می کند، انتظارات مقام معظم رهبری از ناجا برای افزایش قابلیت ها و تواندایی های مدیران و فرماندهان این نیرو است

کلیدواژه‌ها