تحلیل فضایی احساس امنیت و شاخصهای آن در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: شهر کنگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی. استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد بوشهر

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از ابعاد مرتبط با امنیت محیط‌های شهری، فضا و ساخت و ساز شهری است. یک فضای شهری مناسب، تا حد زیادی تأمین-کننده امنیت و فضاهای شهری نامناسب، از بین برنده آن و زمینه‌ساز انواع آسیب‌ها و معضلات اجتماعی است. در همین راستا این پژوهش، با هدف تحلیل فضایی، احساس امنیت شهروندان در فضا های عمومی شهری، شهر کنگان را مطالعه نموده است.
روش تحقیق: این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع توصیفی-تحلیلی و روش نمونه گیری تصادفی، که جامعه آماری مناطق مورد مطالعه برابر با 30880 نفر است. بنابراین حجم نمونه با فرمول کوکران برابر ۳۸4 نفر بدست آمده است. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج و یافته‌های تحقیق: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان احساس امنیت در فضاهای عمومی مناطق کم‌درآمد با میانگین 40/13 بیش از میانگین میزان احساس امنیت کاربران فضاهای عمومی در مناطق متوسط‌نشین (59/12) و مرفه‌نشین (32/13) است. با توجه به میانگین داده‌های موجود در مناطق مختلف شهر کنگان، تفاوت مشاهده شده بین میانگین‌های مناطق مختلف شهر از نظر میزان احساس امنیت فضاهای عمومی، هرچند با اندک تفاوت مورد تایید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها