بررسی میزان احساس امنیت گردشگران در شهر های ساحلی استان بوشهر و تاثیر آن در توسعه گردشگری ساحلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دکتری جامعه شناسی . استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: انسان‌ها برای گذراندن فراغت وتفریح خود و برای برآوردن نیازهای روحی وفردی نیاز به محیط یدارند که شرایط آرامش وآسایش را برای آن‌ها فراهم کند .در این زمینه ، امنیت بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر ، سنجش میزان احساس امنیت و آسایش گردشگران داخلی شهر ساحلی گناوه است.
روش تحقیق: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی مبتنی­بر شیوۀ پیمایشی است. جامعۀ آماری منطقۀ موردمطالعه، شامل گردشگران داخلی که در زمستان 1398 به استان بوشهر سفر کردند و به مدت یک هفته در این شهر اقامت داشتند که محققان طی این مدت توانستند 228 پرسش‌نامه جمع‌آوری کنند. پایایی داده‌های مورد استفاده به‌وسیلۀ آزمون کرونباخ 745/0 محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تی تک نمونه‌ای و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شده است.
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می‌دهد، نتایج پژوهش نشان می­دهد که میزان تحصیلات، سن، سواد، وضعیت تأهل، میزان درآمد، نقش نیروی انتظامی و رسانه­ها به مقدار بسیار زیادی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری تأثیر داشته و در این میان وضعیت کالبدی- فیزیکی شهر میزبان کم­ترین تأثیر را از نظر گردشگران شهر های ساحلی در استان بوشهر داشته است. در کل بیش از 80 درصد پاسخ­گویان معتقدند که در فرصت مناسب دوباره از این استان و نقاط ساحلی آن دیدن می­کنند.. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که وجود امنیت در شهرهای ساحلی در تصمیم گیری گردشگران در سفر به آن شهرها تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها