تحلیل جامعه شناختی عوامل احساس امنیت در بین جوانان( مطالعه موردی شهر برازجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد بوشهر

2 کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور مرکز مشاوره نیروی انتظامی بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی متغیرهای موثر بر احساس امنیت در شهر برازجان صورت پذیرفته است. مفهوم احساس امنیت یکی از مولفه های کیفیت زندگی درشهرها است و آسیب های اجتماعی ازمهم ترین پیامدهای ناامنی به شمار می روند. امروزه با توجه به رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن ضرورت یافته است..
روش تحقیق: جامعه آماری تحقیق کلیه افراد 15 سال تا 30 ساله در شهر برازجان است. حجم نمونه بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، 390 نفر بدست آمد و داده های مربوطه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در قالب 5 محله از شهر برازجان از این افراد کسب گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارspss16تجزیه و تحلیل گردید. به منظور بررسی فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون استفاده گردید..
نتایج و یافته‌های تحقیق: نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که احساس امنیت افراد در حد پایین است. همچنین اعتماد به پلیس ، تصور از نظارت پلیس ، تصور از میزان وقوع جرم و تجربه مستقیم جرم تأثیر معنی‌داری بر میزان احساس امنیت اجتماعی داشته‌اند. به نحوی که این 4 متغیر با توجه به ضرایب β بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته‌اند. همچنین جهت یافتن میزان و سهم اثر متغیرهای مستقل در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی، از تحلیل رگرسیون استفاده شد. ضریب تعیین به دست آمده 161/0= R2، بدست آمد.
واژه‌های کلیدی: احساس امنیت اجتماعی، امنیت، سرمایه اجتماعی، پلیس، تجربه جرم

کلیدواژه‌ها