ساماندهی فضایی شهرهای بندری بر مبنای الزامات پدافند غیر عامل (با نگرش موضوعی به بندر بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پدافند غیرعامل

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

کشور ایران به دلیل شرایط ژئوپلتیکی در فرآیند تاریخی خود همواره در معرض انواع مخاطرات انسانی و طبیعی بوده و بدین سان تلفات و خسارات زیادی را شاهد بوده است. از این رو، بحث پدافند غیر عامل و ضرورت توجه به آن در نظام شهرسازی و فرآیند توسعه شهرهای امروزین کشور با توجه به انواع تهدیدات امری ضروری می نماید. یکی از مناطق استراتژیک کشور، بنادر جنوبی می باشند که به دلیل دارا بودن مرزهای آبی مشترک با کشورهای همسایه دارای اهمیت ویژه ای به منظور حفظ امنیت هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی ساماندهی فضایی شهرهای جنوبی کشور بر مبنای اصول پدافند غیر عامل می باشد تا بتوان ضمن حفظ امنیت و تعادل در این شهرها، توسعه و پیشرفت را نیز در این مناطق تحقق پذیر نمود. تحقیق حاضر بر مبنای روش تحلیلی و با استفاده از منابع و داده های کتابخانه ای، به روش تحلیل SWOT نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها صورت گرفته و بندر بوشهر به عنوان نمونه مطالعاتی پژوهش بررسی شده است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که توجه طراحان و برنامه ریزان شهری به مولفه هایی از قبیل ساخت شهر، بافت شهر، فرم شهر و کاربری اراضی شهری در سطح شهرهای بندری کشور می تواند ساماندهی فضایی شهر را براساس الزامات پدافند غیر عامل را امکان پذیر سازد.

کلیدواژه‌ها