تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودنظم‏دهی تحصیلی و نشخوار فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر

2 معاون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری

3 مددکار کلانتری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودنظم‏دهی تحصیلی و نشخوار فکری دانش‏آموزان انجام شد. بدین منظور از بین تمامی دانش‌آموزان دختر ۱6 تا ۱۸ سال بوشهر در سال تحصیلی ۹8-۹7، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای 383 نفر انتخاب و با پرسشنامه‏ی خودنظم‏دهی تحصیلی سواری و عرب‏زاده (1392) و پرسشنامه نشخوار فکری نولن-هوکسما و مارو (۱۹۹۱) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس تعداد 30 نفر از دانش‏آموزانی که مجموع نمرات خودنظم‏دهی تحصیلی و معکوس نشخوار فکری (نمره خودنظم‏دهی تحصیلی+ ]نمره نشخوار فکری/1[) پایین‏تری داشتند و واجد ملاک‏های لازم جهت شرکت در پژوهش بودند را به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر)، قرار داده شدند. در مرحله بعد نمرات کسب شده از پرسشنامه-ها در جریان نمونه‏گیری به عنوان نمرات پیش‌آزمون در نظر گرفته شد. سپس متغیر مستقل بر روی گرو‏ه آزمایشی اعمال گردید یعنی گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش گروهی به صورت هفته‌ای 1 بار که حدود 2 ساعت به طول انجامید، تحت مداخله‏ی "آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)" قرار گرفت؛ این در حالی بود که افراد گروه کنترل، هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. پس از پایان مداخله از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. همچنین جهت بررسی پایداری آموزش ارائه شده، 1 ماه پس از آخرین جلسه آموزش گروهی، از هر دو گروه پیگیری به عمل آمد. در نهایت داده‌های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس یک‌طرفه، مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها