بررسی جامعه‌شناختی تأثیر مهارت‌های زندگی والدین بر احساس امنیت خانواده (مطالعه موردی: شهر بروجن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

امنیت، پس از نیازهای اولیه، یکی از نیاز‌های اساسی انسان‌ها است. خانواده، هسته مرکزی هر جامعه و یکی از پایه‌های اساسی آن محسوب می‌شود که بیش از هر سازمان و یا نهاد دیگری نیازمند احساس امنیت و آرامش است. هدف از این پژوهش، بررسی جامعه‌شناختی تأثیر مهارت‌های زندگی والدین بر احساس امنیت خانواده‌های شهر بروجن بوده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است و از ابزار پرسش‌نامه برای گرد‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش، شامل 14858 خانوار ساکن شهر بروجن است و نمونه آماری این تحقیق 375 خانوارند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب‌شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی با توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی با ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، آزمون T، تحلیل مسیر انجام گرفته است. در این پژوهش نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای مسئولیت‌پذیری، همدلی، سازگاری اجتماعی، صبر و شکیبایی، روابط اجتماعی و باورهای مذهبی والدین با سطح معنی‌داری صفر در آزمون ضریب همبستگی پیرسون و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با سطح معنی‌داری 001/0 در آزمون تحلیل واریانس (F) بر احساس امنیت خانواده تأثیر داشته است؛ اما متغیر جنس با سطح معنی‌داری 331/0 در آزمون (T) و سن با سطح معنی‌داری 431/0 در آزمون تحلیل واریانس (F) بر احساس امنیت خانواده تأثیری ندارد. به طور کلی 9/57 درصد تغییرات میزان احساس امنیت خانواده (متغیر وابسته) به وسیله‌ی متغیرهای مستقل تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها