بررسی تمایل افراد جامعه به پرداخت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی اعتیاد به مواد مخدر در شهر عسلویه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق جزا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گناوه

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکاه آزاد یاسوج

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، اعتیاد به‌صورت آسیبی اجتماعی پیامدهای ویرانگر و هزینه‌های هنگفتی را بر پیکره جامعه وارد می‌کند. ازجمله آثار نامطلوب و بنیان‌فکن اعتیاد طلاق، کاهش امنیت اجتماعی، افزایش سرقت و انتقال بیماری‌ها هستند که دولت برای از بین بردن آنها به‌ناچار هزینه‌هایی را متحمل می‌شود؛ به همین دلیل، ارزشی که مردم برای کاهش اعتیاد در جامعه و به دنبال آن، بهبود کیفیت زندگی اجتماعی قائل هستند، به‌منظور ارزیابی برنامه‌های دولت در مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد سودمند است.
روش: این پژوهش این ارزش ذهنی در شهر عسلویه به عنوان پایتخت انرژی ایران با به‌کارگیری روش ارزش‌گذاری مشروط کمی‌سازی شده است. برای این کار، پرسش‌نامه ارزش‌گذاری مشروطی به‌صورت دوگانه و دوحدی برای برآورد تمایل به پرداخت افراد به‌منظور کاهش میزان اعتیاد طراحی شده است و 314 سرپرست خانواده از قشرهای درآمدی مختلف در شهر صنعتی عسلویه، آن را تکمیل کرده‌اند. تحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی پروبیت انجام شده و مطابق نتایج، تمایل به پرداخت در افراد، از 3 متغیر قیمت پیشنهادی نخست، درآمد ماهانه خانوار و جنسیت افراد تأثیر پذیرفته است.
یافته‌ها و نتایج: طبق نتایج پژوهش، میزان تمایل به پرداخت برای کاهش مقدار اعتیاد از 3 متغیر درآمد، نخستین قیمت پیشنهادی و جنسیت اثر می‌پذیرد. اثر درآمد نیز بر این مسئله مثبت بوده است و این موضوع نشان می‌دهد در سبد مصرفی خانوار، بهبود کیفیت زندگی اجتماعی کالایی با کشش درآمدی مثبت است و خانوارها زمانی حاضر هستند برای آن بهایی پرداخت کنند که وضعیت درآمد آنها مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها