اثربخشی آموزش مهارت بین فردی در افزایش خود کنترلی در بین مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران و مدرس دانشگاه

چکیده

زمینه و هدف: در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با آموزش مهارت بین فردی و مهارت ورزی افرادی را که آسیب دیده هستند یا در معرض آسیب هستند و به مراکز مشاوره ای نیروی انتظامی مراجعه می نمایند به نوعی توانمند سازیم تا بتوانند علاوه بر تصیم درست در عملکرد شخصی و اجتماعی خود بتوانند از یک میزان تاب آوری و خود کنترلی برخوردار شوند و بتوانند هیجانات منفی و مخرب خود را شناسایی و زمینه رشد و تعالی خود را فراهم آورند..
روش تحقیق: روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از یک طرح پیش آزمون و پس آزمون بوده است روش نمونه گیری با استفاده از نمونه گیری در دسترس می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی هستند در این پژوهش برای قرار دادن افراد در گروه آزمایشی و کنترل از گمارش تصادفی است. که هر گروه 15 نفر می باشد آموزش مهارتهای بین فردی به مدت 10جلسه 90 دقیقه ای اجرا گردید.
نتیجه گیری و یافته‌های تحقیق نشان داد: نتایج نشان داد پس از تعدیل اثر پیش‌آزمون، رابطه معنای داری بین آموزش مهارت بین فردی بر خودکنترلی وجود دارد. ضرایب اتا نشان می‌دهد که 1/31 درصد واریانس خودکنترلی توسط آموزش مهارت بین فردی تبیین می‌گردد. تاثیر آموزش مهارت بین فردی بر خودکنترلی معنی‌دار بود. ضریب اتا نشان می‌دهد که 8/34 درصد واریانس خودکنترلی توسط آموزش مهارت بین فردی تبیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها