بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد بوشهر

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ، (نویسنده مسئول)

چکیده

زمینه و هدف:. فن آوری اطلاعات و ارتباطات منجر به تغییرات زیادی در زندگی انسان شده است و به همین ترتیب منبع تغییرات قابل توجه در شناخت روابط و هنجارهای انسانی است. در عصر ارتباطات الکترونیکی، مفاهیم نیز تغییر کرده اند. به عنوان مثال، مفاهیم "هویت" و "احساس ایمنی". با توجه به پذیرش گسترده در میان کاربران ایرانی و جوانان شبکه های اجتماعی مجازی، مطالعه و شناخت فرصت های این فناوری در میان دانش آموزان و توضیح فرصت ها و تهدیدات ارائه شده به کاربران ضروری است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش های امنیتی، فرصت و تهدید در شبکه های اجتماعی مجازی دانشجویان است.
روش: پژوهش حاضر ترکیبی از روش های مبتنی بر اسناد و نظرسنجی است که به صورت توصیفی و تحلیلی است. همچنین برای شناسایی و روشن شدن نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدات (SWOT)، روش مصاحبه کیفی برای مصاحبه با متخصصان و استادان دانشگاه در سال 1395 مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از کارشناسان در زمینه رسانه، فضای مجازی، علوم اجتماعی و فرهنگی با نمونه ای از 15 نفر و در بخش کمی: دانش آموزان دختر و پسر دانشگاه خلیج فارس با روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .
یافته ها و نتایج : نتایج نشان می‌دهد تهدیدهای نظم و امنیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان، بحران هویت، هنجارهای اخلاقی، ترویج فساد، روابط غیراخلاقی، اعتیاد الکترونیک و کاهش انگیزه تحصیل و نقاط قوت و فرصت، گسترش آموزش‌های مجازی، توسعه ارتباطات علمی و تجارت الکترونیک است.

کلیدواژه‌ها