بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم در شهر بوشهر( با تاکید بر آموزش همگانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی ، استادیار دانشگاه پیام نور بوشهر

2 دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واد علوم تحقیقات تهران

3 کار شناس ارشد مشاوره

چکیده

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر شناسایی رابطه معنادار بین سرمایه اجتماعی شهروندان بوشهری و پیشگیری از جرائم است. ارتباط جرائم و انحرافات اجتماعی با سرمایه اجتماعی به گونه‌های مختلفی توسط نظریه‌پردازان مطرح‌شده است.
روش: روش انجام تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه به گردآوری اطلاعات پرداخته است و از روش توصیفی و تبیینی به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازد. مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق یعنی سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرائم و ابعاد آن‌ها به میزان بالای 70/0 که بیانگر ثبات و پایایی ابزار تحقیق است. گفتنی است که جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان بوشهری با توجه به جدول مورگان به تعداد 384 نفر تعیین گردیده است. در این تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده‌شده است.
یافته‌ها و نتایج: به‌طورکلی، وضعیت سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرائم هر دو بالای 60 درصد و در حد مناسب و قابل‌قبولی در جامعه است. البته آن را نیز می‌توان تقویت نمود. همچنین نتایج یافته‌های استنباطی نیز نشان داده که نتایج همبستگی اسپیرمن در خصوص فرضیه اصلی نشان داده شده که رابطه آماری معنی‌داری بین دو متغیر پیشگیری از جرائم و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در بین شهروندان بوشهر وجود دارد. بین ابعاد سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرائم نشان داده شده که احساس امنیت اجتماعی دارای بالاترین رابطه معناداری و مشارکت اجتماعی از پایین‌ترین سطح رابطه معناداری با پیشگیری از جرائم شهروندان بوشهری بوده است

کلیدواژه‌ها