بررسی عوامل جامعه‌شناختی احساس امنیت اجتماعی در بین زنان سرپرست خانوار شهر عسلویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق ، گرایش جرم شناسی ، استادیار دانشگاه آزاد عسلویه

2 دکتری جامعه شناسی ، مدرس دانشگاه آزاد واحد عسلویه

چکیده

زمینه و هدف: نیاز به امنیت از عمیق‌ترین و حیاتی‌ترین و نیازهای انسان‌هاست و در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر بی‌نیاز از آن نبوده و نخواهد بود و به خاطر اهمیت این موضوع است که این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته و در آن بیش از 30 مورد صریحاً به بیان موضوع امنیت اجتماعی پرداخته است.
روش تحقیق: مطالعه حاضر به بررسی عوامل جامعه‌شناختی احساس امنیت اجتماعی در بین زنان سرپرست خانوار شهر عسلویه هست. روش مطالعاتی آن از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه موردمطالعه آن شامل کلیه زنان سرپرست خانوار شهر عسلویه که جهت تعیین نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده‌شده است. حجم نمونه آماری موردمطالعه؛ 210 نفر بوده‌اند.
نتیجه گیری و یافته‌های تحقیق نشان داد: نتایج به‌دست‌آمده در این مطالعه حاکی از این مطلب است که بین متغیرهای (تعلق‌خاطر نسبت به خانواده، دوستان و دیگر نهادهای اجتماعی، درگیری و مشارکت در نقش‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و میزان تعهد اجتماعی) بااحساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای (سن و تحصیلات) رابطه مستقیم و معناداری بااحساس امنیت اجتماعی ندارد.

کلیدواژه‌ها