بررسی امنیت محیطی در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک های شهر بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد بوشهر

2 کارشناس ارشد حقوق گرایش جرم شناسی

چکیده

زمینه و هدف: فضاهای سبز و پارک‌ها از عوامل موثر بر پایداری اجتماعی شهرها می‌باشند که وجود آن‌ها برای بقای زندگی شهرها ضرورت دارد. اما عواملی چون مکانیابی نامناسب، مشکلات ایمنی و امنیت و… باعث نارضایتی استفاده‌کنندگان و به تبع آن کاهش استفاده از این گونه فضاها می شود. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر کیفیت پارک‌ها، امنیت می‌باشد. بدین منظور پژوهش حاضر به بررسی امنیت محیطی در پارک های شهر بوشهر پرداخته است.
روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. تعداد پرسش نامه از طریق فرمول کوکران 150 به دست آمد. و به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار، spss بهره‌گرفته شده است. بدین منظور از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده گردید.
نتیجه گیری و یافته‌های تحقیق نشان داد: با توجه به نتایج آزمون t تک نمونه‌ای می‌توان به این نتیجه رسید که پارکهای شهربوشهر از لحاظ شاخص کلی امنیت (مجموع زیر شاخص احساس امنیت و عدم احساس امنیت)، بالاتر از میزان Test Value (میانگین) است و همچنین سطح معناداری در این 99% می‌باشد. بنابراین پارکهای شهربوشهر از نظر ویژگی احساس امنیت در حد خوبی است.

کلیدواژه‌ها