بررسی عوامل تشدید کننده و آسیبهای ناشی از تصادفات با موتورسیکلت در شهرستان دشتستان سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به شیوع حوادث، سوانح، مرگ و میر، نقص عضو و سوء مصرف مواد در ایران و با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف تعیین عوامل مستعدکننده وآسیبهای ناشی از تصادفات با موتورسیکلت در شهرستان دشتستان انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تمامی مراجعه‌کنندگان راکب و سرنشین موتور سیکلت که به دلیل تصادف به بیمارستان امدادی شهید کامیاب دشتستان مراجعه کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه‌ مورد استفاده که با استفاده از آخرین مقالات اینترنتی و اطلاعات کتابخانه‌ای و نیز اطلاعات مأمورین راهنمایی و رانندگی و نوع آسیبهای وارده تهیه شده بود، پس از تایید روایی و پایایی، توسط پرسشگران به روش مصاحبه، مشاهده و ثبت اطلاعات از پرونده تکمیل گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمونهای t، آنالیز واریانس یک طرفه و Chi-Square در سطح معنی‌داری 05/0P≤ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتیجه گیری و یافته‌های تحقیق نشان داد: نتایج این تحقیق، آمار تصادفات موتورسیکلت و وسعت و شدّت آسیبهای ناشی از آن چشمگیر و قابل تأمل است. غنی‌سازی فرهنگی، ارتقای سطح آگاهی، رشد اجتماعی، اقتصادی، امکانات تفریحی، انجام فعالیتهای پیشگیری در جهت کاهش تقاضا و کنترل دقیق شهرها و وضع قوانین جدید در خصوص ورود هر گونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و سیگار از جمله راهکارهایی برای کاهش رواج مصرف این گونه مواد در بین جوانان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها