بررسی وتحلیل عوامل و آثار پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان (شهرستان بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد بوشهر

2 مدرس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی بوشهر

چکیده

زمینه و هدف: بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از قدیمی ترین پدیدههای روانی- اجتماعی جوامع بشری به شمار میرود. اگرچه عوامل مختلفی در اقدام به بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل هستند،ولی واقعیت این است که بزهکاری اطفال و نوجوانان در اغلب موارد قابل پیشگیری است. آشنا کردن کارکنان مدارس و خانواده ها باعوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان ،تصورات نادرست،واقعیتها درباره بزهکاری اطفال و نوجوانان و چگونگی کمک به افرادی که اقدام کرده اند در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان موثر است.
روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی است و هدف آن تعیین فراوانی عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در شهرستان بوشهر و تعیین فراوانی انواع روش های بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد. بدین منظور بزهکاری اطفال و نوجوانان هایی که در دادگستری از سال1390 تا1395 انجام گرفته مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان داد: بزهکاری اطفال و نوجوانان از رفتارهای پرخطر جامعه کنونی است که در زمره آسیب های اجتماعی رایج قرار می گیرد واز موضوعات قابل بحث در علوم مختلف از جمله روانشناسی. پزشکی .جامعه شناسی و حقوق است. که اینگونه تعریف شده (بزهکاری اطفال و نوجوانان در لغت به معنی رفتار ناهنجار کودک ویانوجوان است و بزهکاری‌ اصولاً از مجموعه‌ای‌ از جرائمی‌ به‌ وجود می‌آید که‌ در یک‌ زمان‌ و مکان‌ معین‌ به‌ رقوع‌ می‌پیوندد).

کلیدواژه‌ها