فضای مجازی و اصول حقوق بین‌الملل حاکم برآن با رویکرد حقوق رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه ازاد برازجان

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

3 استادیار حقوق دانشگاه پیام نور،بوشهر،ایران

چکیده

چکیده
حقوق بین الملل را حقوق حاکم بر روابط بین المللی می خوانند که از دیرباز مناسبات میان کنشگران بین المللی و خاصه دولت ها در خصوص حاکمیت بر سرزمین و منابع طبیعی آنها و یا قلمرو دریایی و هوایی آنان را مشخص می کرده است، رفته رفته، پیشرفت علوم و فنون باعث شده تا حقوق بین الملل علاوه بر فضای زمین و دریا و هوا به فضای جو و حتی ماورای جو نیز نظر افکند و قوانین و مقرراتی را برای ساماندهی به امور جاری در این مناطق نیز طراحی و جاری نماید. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می شود. استفاده دولت ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از هم نوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموار ساخته اند. اقدام به قانون گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به منظور تلطیف این فضا انجام دهد. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال کلیدی است که اصول و قواعد حقوق بین الملل حاکم بر فضای مجازی بعنوان رسانه ای نوین چیست و آیا اصول و وقواعد موجود توفیقی در تنظیم روابط دولت و سازمان های بین المللی در عرصه اینترنت داشته است.
واژ‌ه‌های کلیدی:
رسانه ،فضای مجازی، حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها